top of page
DSC02705.jpg

powered by The Indian Maharadja & Sportze Baarn

Logo compleet wit.png

ALGEMENE VOORWAARDEN ZERO! ACADEMY

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de ZERO! Academy, geregistreerd onder KvK nummer 83498109, gevestigd aan de Weteringstraat 67, 3741 TE te Baarn en bereikbaar via jpt@zeroacademy.nl

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ''Algemene Voorwaarden'', wordt verstaan onder:

 • ''de Deelnemer'':

  • de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen de ZERO! Academy en ouders/verzorgers in de hoedanigheid van de Deelnemer gebruik maakt van de diensten van de ZERO! Academy .

 • ''Inschrijfformulier'':

 • ''Ouders/verzorgers'':

  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst ten behoeve van een Deelnemer met de ZERO! Academy aangaat.

 • ''Overeenkomst'':

  • een overeenkomst tussen de ZERO! Academy en Ouders/verzorgers ter zake van een of meer door de ZERO! Academy ten behoeve van Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer te verlenen diensten.

 • ''Deelnamesom'':

  • de totale som van de door de ZERO! Academy - ter zake een met Ouders/verzorgers gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ZERO! Academy gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.

Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via schriftelijke aanmelding dan wel digitaal d.m.v. het Inschrijfformulier op ''www.zeroacademy.nl'' door de Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer aan de ZERO! Academy .

De ZERO! Academy behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de site of na telefonische aanmelding.

Bij aanmelding via internet, dan is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de training vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden (zoals vermeld onder het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden) van toepassing.

4. Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging van de ZERO! Academy .

Bij reservering vanaf 2 weken voor aanvang van de training dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.

Bij niet tijdige betaling zijn de Ouders/verzorgers in verzuim en behoudt de ZERO! Academy zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en zijn de Ouders/verzorgers aansprakelijk voor de annuleringskosten zoals vermeld onder het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden.

 

5. Annulering

Onverlet het gestelde in artikel 3, worden bij annulering van de Overeenkomst per Deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 4 weken voor aanvang van de keeperstraining zijn de Ouders/verzorgers 10 % van de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy .

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van de keeperstraining zijn de Ouders/verzorgers 15 % van de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy .

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 2 weken voor aanvang van de keeperstraining zijn de Ouders/verzorgers 25 % van de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy .

 • Bij annulering van de Overeenkomst na 1 week voor aanvang van de keeperstraining zijn de Ouders/verzorgers de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy .

 • In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

6. Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke aanwijzingen van de ZERO! Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de ZERO! Academy nageleefd wenst te zien tijdens de training op de  accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de ZERO! Academy in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de ZERO! ACADEMY van (voortzetting van) de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terug betaling van de Deelnamesom.

 

7. Aansprakelijkheid van de ZERO! Academy

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ZERO! Academy , is de ZERO! Academy niet aansprakelijk voor enige schade van de Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de ZERO! Academy als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

 

8. Aansprakelijkheid Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de ZERO! Academy en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen - begaan door haar en/of de Deelnemer.

De Ouders/verzorgers vrijwaren de ZERO! Academy tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Deelnemers zijn verplicht tijdens de training een volledige keepers uitrusting te dragen:

 • helm

 • bodyprotector

 • elleboogbeschermers

 • keepersbroek

 • tock (zowel voor jongens als meisjes)

 • legguards, kickers en handprotectors

 • stick

 • een gevulde waterbidon!

Deelname aan de trainingen is op eigen risico. De ZERO! Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens een keeperstraining.

 

9. Overmacht/Wijziging/Annulering de ZERO! Academy

Indien de ZERO! ACADEMY door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, waaronder ook als gevolg van overheidsmaatregelen wegens een pandemie zoals Covid-19, is de ZERO! Academy gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Ouders/verzorgers is gehouden.

 

10.Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door de ZERO! Academy bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de ZERO! Academy gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.

 

12. Gebruik van beeld & geluid

Door deelname aan de ZERO! Academy trainingen gaan 'Ouders/verzorger en/of de Deelnemer akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende de training, tenzij anders opgenomen in de Overeenkomst. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de ZERO! Academy . Deelname aan de trainingen van de ZERO! Academy houdt in dat de Deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de ZERO! Academy . Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de Deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZERO! ACADEMY CLINICS

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de ZERO! Keeperskampen, onderdeel van de ZERO! Academy, geregistreerd onder KvK nummer 83498109, gevestigd aan de Weteringstraat 67, 3741 TE te Baarn en bereikbaar via jpt@zeroacademy.nl

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ''Algemene Voorwaarden'', wordt verstaan onder:

 • ''de Deelnemer'':

  • de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen de ZERO! Academy en ouders/verzorgers in de hoedanigheid van de Deelnemer gebruik maakt van de diensten van de ZERO! Academy.

 • ''Aanmeldformulier'':

 • ''Ouders/verzorgers'':

  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst ten behoeve van een Deelnemer met de ZERO! Academy aangaat.

 • ''Overeenkomst'':

  • een overeenkomst tussen de ZERO! Academy en Ouders/verzorgers ter zake van een of meer door de ZERO! Academy ten behoeve van Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer te verlenen diensten.

 • ''Deelnamesom'':

  • de totale som van de door de ZERO! Academy - ter zake een met Ouders/verzorgers gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

 • ''ZERO! Keeperskampen'':

  • onderdeel van de ZERO! Academy gevestigd te Baarn.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ZERO! Academy gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.

Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via schriftelijke aanmelding dan wel digitaal d.m.v. het Inschrijfformulier op ''www.zerokeeperskampen.nl'' door de Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer aan de ZERO! Academy .

De ZERO! Academy behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de site of na telefonische aanmelding.

Bij aanmelding via internet, dan is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het kamp vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden (zoals vermeld onder het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden) van toepassing.

4. Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van de ZERO! Academy.

Bij reservering vanaf 3 weken voor aanvang van het kamp dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

Bij niet tijdige betaling zijn de Ouders/verzorgers in verzuim en behoudt de ZERO! Academy zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en zijn de Ouders/verzorgers aansprakelijk voor de annuleringskosten zoals vermeld onder het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden.

 

5. Annulering

Onverlet het gestelde in artikel 3, worden bij annulering van de Overeenkomst per Deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 8 weken voor aanvang van het kamp zijn de Ouders/verzorgers 10 % van de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy.

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van het kamp zijn de Ouders/verzorgers 25 % van de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy.

 • Bij annulering van de Overeenkomst na 3 weken voor aanvang van het kamp zijn de Ouders/verzorgers de gehele Deelnamesom verschuldigd aan de ZERO! Academy.

 • In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 • De Ouders/verzorgers kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 8% van de gehele Deelnamesom en € 2,00 administratiekosten per Deelnemer, zie hoofdstuk afkoop annuleringskosten.

 

6. Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke aanwijzingen van de ZERO! Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de ZERO! Academy nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de ZERO! Academy in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de ZERO! Academy van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terug betaling van de Deelnamesom.

 

7. Aansprakelijkheid van de ZERO! Academy 

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ZERO! Academy, is de ZERO! Academy niet aansprakelijk voor enige schade van de Ouders/verzorgers en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de ZERO! Academy als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

 

8. Aansprakelijkheid Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de ZERO! Academy en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen - begaan door haar en/of de Deelnemer.

De Ouders/verzorgers vrijwaren de ZERO! Academy tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Deelnemers zijn verplicht tijdens de training een volledige keepers uitrusting te dragen:

 • helm

 • bodyprotector

 • elleboogbeschermers

 • keepersbroek

 • tock (zowel voor jongens als meisjes)

 • legguards, kickers en handprotectors

 • stick.

 • een gevulde waterbidon!

Deelname aan de trainingen is op eigen risico. De ZERO! Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens een keeperskamp.

 

9. Overmacht/Wijziging/Annulering de ZERO! Academy 

Indien de ZERO! Academy door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, waaronder ook als gevolg van overheidsmaatregelen wegens een pandemie zoals Covid19, is de ZERO! Academy gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Ouders/verzorgers is gehouden.

Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het keeperskamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 16 deelnemers per kamp, zie ook artikel 15 hierna.. In dit geval wordt wel het reeds betaalde inschrijfgeld geretourneerd.

 

10.Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door de ZERO! Academy bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de ZERO! Academy gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

 

11.Verzekering Deelnemer

Ouders/verzorgers en/of Deelnemer zijn verplicht voor de Deelnemer een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het kamp.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.

 

13. Afkoop annuleringsrisico

Het is mogelijk het annuleringsrisico af te kopen tegen een vergoeding van 8% van de gehele Deelnamesom (plus € 2,00 administratiekosten), dit kan tot maximaal 10 dagen na inschrijving, maar niet later dan na 7 dagen voor het kamp worden afgesloten.

Bij het annuleren van een kamp is indien ouders/verzorgers de annuleringsverzekering heeft afgesloten geen reden vereist. Bij annulering met annuleringsverzekering krijgt ouders/verzorgers het kampbedrag terug, minus de kosten van de annuleringsverzekering.

 

14. Gebruik van beeld & geluid

Door deelname aan de ZERO! Keeperskampen gaan 'Ouders/verzorger en/of de Deelnemer akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement, tenzij anders opgenomen in de Overeenkomst. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de ZERO! Keeperskampen. Deelname aan de ZERO! Keeperskampen houdt in dat de Deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de ZERO! Keeperskampen. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de Deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

 

15. Minimum aantallen

Bij alle ZERO! Keeperskampen is een minimum aantal deelnemers vereist. Als bij een keeperskamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft de ZERO! Academy ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 5 dagen van te voren te beslissen of een keeperskamp (deels) wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het sportkamp toch kunnen plaatsvinden. Het minimum aantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.

bottom of page